Karmasters 10 juny

10 juny ha we de 1e klasse manlju op besite yn Easterein. Hjirfoar ha we noch karmasters nedich!

 

De list mei karmasters oant no ta:

 

Jacob van der Velde
Elly Tiemersma
Bas van der Wey
Jan Bouke Bouma
Petra Jellema
Karin Sjaarda
Rene Velzen
Anne Hallema
Klaas de Jager
Harm Auke Dijkstra
Judy Bergsma
Ids de Boer

 

De wedstriid begiet om 10.00 oere. Graach elts oanwêzich om 09.30 oere.

 

We ha noch minstens 10 karmasters nedich. Oanmelde kin by Jelle de Boer (j.i.deboer@outlook.com)