Keatskes 30-04-2017

It keatsseizoen is wer losbarsten en de earste prizen binne alwer wûn troch ferskeidene leden.

 

27 april

Manlju 50+ t.i.l. yn Harns, 1e priis foar Sipke Hiemstra mei syn maten Anne de Groot en Piet Zondervan

 

 

Fansels ek ús eigen keningsdeipartij op 27 april foar de leden. Foar ferslach en foto’s sjoch earder nijsberjocht.

 

30 april

Ofdielingswedstriid Weidum manlju senioaren, 3e priis foar Dirk-Yde Sjaarda, Jan Schurer en Doede Rients Okkema mei coach Gert-Jan Hiemstra en assistint coach Niels Hiemstra.

1e omloop: 5-1/6-0 winst op St. Japik 2 (Sil Leystra, Dirk Poortstra, Rick Poortstra)

2e omloop: 5-1/6-0 winst op Boalsert (Peter van Zuiden, Julian Faber, Thomas van Zuiden)

3e omloop: 5-2/6-2 winst op Menaam (Evert Auke Hiemstra, Tom Gerard Cats, Tycho de Groot)

Heale finale: 5-3/6-2 ferlies van St. Japik 1 (Bauke Triemstra, Renze Hiemstra, Taeke Triemstra)