Opfriskursus clubskiedsrjochters

Ek dit jier is der wer in (opfris)kursus foar clubskiedsrjochters. Dizze jûn stiet ûnder lieding fan Jaap Adema.

 

Datum/tiid: tiisdei 9 maaie, 19.30 oere
Lokaasje: Sportpark ‘De Skoalleseize’

Oanmelde kin oant 8 maaie, 18.00 oere by Wiepkje Hiemstra fia mail: algemien@kfeasterein.nl.

Of sjoch dizze link om op te jaan fia de KNKB webside: http://www.knkb.nl/pageid=13375/articleid=14539/Cursusavond_clubscheidsrechters.html

 

Der bin gjin kosten oan ferbûn.