Keatskes: 31-05-2015

In kâld wykein mei hurde wyn foar it keatsen. Tis doch in simmersport? Untank dat moaie keatserij fan de jongste keatsers yn Easterein, de welpfamkes en welpenjonges. De skoalfamkes wienen yn Hartwert en beide partoeren yn de prizen. Kommende wike de earste wedstriden yn de FB-cup. 

 


Freed 29 maaie 


 

FEDERAASJE

Drylst – Welpen t.i.l.

1e Senay Sikma (Easterein) en Afke Marij van der Goot (Goenga)

20150529DrylstWelpen 

Drylst – Pupillen t.i.l.

Pupillen meisjes
In 2e priis yn de ferliezersronde foar 2e Nadja Sixma mei Rachel de Ruiter (Goenga) 

Pupillen Jongens
In 2e priis foar  Bauke Reijnhoudt mei Roy Dylan Frankena

20150529DrylstPupllenfamkes

 

20150529DrylstPupllenjongesDrylst – Skoalbern t.i.l.

In 2e priis foar Hendrik van der Eems mei Erik Wijnja (IJlst) en in 1e priis yn de ferliezersronde foar Roelie Kroondijk mei Sanne de Jong (Wiuwert)

20150529DrylstSkoalbern2 

20150529DrylstSkoalbernF1

Drylst – Famkes/Jonges t.i.l.

De krânse foar Janieke Dijkstra mei Julian Faber (Bolsward) en Joram Dijkstra (Waaksens)
20150529DrylstFamkesJonges 

 


Sneon 30 maaie 


 

FEDERAASJE

Mantgum – Federaasje Littenseradiel

 

Welpen
Der wie in 2e priis foar: Jesper Pauw mei Stefan Greidanus, Winsum. Yn de ferliezersronde: 1e priis: Judith v.d.Weerdt, Easterein en Murk Okkema, Wiuwert.

20150530MantgumWelpen

Pupillen
In twadde priis foar Amber Reijnhoudt, Easterein en Wiebe Leenstra, Hilaard.

 

Jongens/meisjes

IN 3e priis foar Kees v.d. Horst, Easterein en Jacob Sijbesma, Dronryp.

 

 


 

Ie – Froulju 1e klasse t.i.l.

Tineke Dijkstra en Martine Tiemersma winne mei Louise Krol de 1e priis yn de ferliezerronde yn Ie

20150530IeFroulju1eklasseF1 

 


Snein 31 maaie 


 

Winsum – Froulju haadklasse

Yn Winsum is der in 2e priis foar Marije Hiemstra en Martine Tiemersma mei Sjanet Wijnia. Se ferlieze de finale mei 5-4:6-6.

 

Skingen-Slappeterp – Manlju 50+ t.i.l.

1e prijs: Sipke Hiemstra Easterein, Ludwig Seerden Franeker en Herman Radelaar Rolde

20150530SkingenManlju50 

Hartwert – Skoalfamkes ôfdieling

Beide Eastereiner partoeren yn de prizen yn Hartwert!. Yn de heale fynales ferliest Easterein 2 fan Rie en wint Easterein 1 fan Wommels. Op 5-3:6-4 wint Rie fan Easterein 1 yn de finale.
1e prijs: Ried (Joanne Elise Broeders, Trea van der Ploeg en Reny van Wieren
2e prijs: Easterein 1 (Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Corrie Kroondijk
3e prijs: Easterein 2 (Machtelt Veldman, Nynke Paauw en Alien Dijkstra
3e prijs: Wommels (Elske Deinum en Rixt Wijnia)

20150531HartwertSKoalfamkesOfd 

Ingelum – Pupillenjonges ôfd + t.i.l.

Yn Ingelum stienen Siebo Boersma, Rutger Sijbesma en Tjalle Durk van der Eems op de list en moasten tsjin Hommert-Jutrijp. Dat waard ferlern mei 5-0:6-4, mar wol 4x op 6-6

Yn de t.i.l. wedstriid wie der in 3e priis foar Siebo Boersma mei Leon Wijning. 

 

Easterein – Welpen Jonges A

Sjoch foar ferslach en foto’s by Wedstridútslaggen, KNKB.

 

Easterein – Welpen Jonges B

In 1e priis ferliezersronde foar Redmer Stegenga mei Jens Kooistra, Raerd

20150531EastereinWelpenjongesB 

Easterein – Welpen Famkes t.i.l.

Sjoch foar ferslach en foto’s by Wedstridútslaggen, KNKB.