Keatskes: Federaasjedei 6-6-2015


Sneon 6 juny


Nijland – Federaasjedei

Op 6 juny wie de Federaasjedei fan Federaasje Snits e.o. We hienen al berjocht dien oer de haadklasse. No binne ek alle útslaggen bekend fan de Federaasjewedstriid. De priiswinnende bern kamen mei Daniel Iseger op de foto.

By de senioaren wie de dielname net grut. Wol yn elke klasse in lid fan Easterein yn de krânsen!

Welpen

Der wie in 9e priis foar Jesper Pauw en Sjoukje Gerbrandy (Goenga)

20150606NijlandFeddeiWelpen 

Pupillen
Net yn de prizen…

Skoalbern
Net yn de prizen…

Famkes/Jonges

In 4e priis foar Rutger Wiersma by de C-maten

20150606NijlandFeddeiFamkesJonges 

Froulju A

Sietske Poelsma wint mei Cilia Witteveen (Lytsewierrum) en Hester van der Meer (Wommels) de krânsen.

20150606NijlandFeddeiFrouljuA 

Manlju/Froulju B/C

Tjeerd Dijkstra wint mei Lars Breeuwsma (Folsgare) en Esther Hoitenga (Wommels) de krânsen.

20150606NijlandFeddeiManljuFrouljuBC 

Manlju A

Danny Roos, Stefan van der Weg en Marten Faber kamen yn de krânsen!

20150606NijlandFeddeiManljuA