Keatskes 18-06-2017

It wie wer in drokke keatswieke mei it lanenkaatsen en ferskeidene leden, federaasje en KNKB wedstriden. Us Eastereiners om útens kinne jim hjirûnder fine wannear at se yn ‘e prizen fallen binne:

 

 

16-06-2017 Federaasjepartij yn Goaiingea
1e priis: Redmer Stegenga (pupillen)

 

17-06-2017 KNKB jubileumpartij yn Huizum
2e priis: Dirk Yde Sjaarda (30+)
3e priis: Remon Bouma (20+)
3e priis: Ype Tiemersma (50+)

 

18-06-2017 KNKB jubileumpartij yn Huizum
3e priis: Jeska Terpstra en Julia Paauw (famkes)

 

18-06-2017 KNKB froulju f.f. yn St. Jabik
3e priis: Imke v/d Leest