Keatskes 16-07-2017

By de KNKB senioaren begjint de spanning op te rinnen; de PC’s komme der oan en guons moatte harren plakje noch fêststelle. By de jeugd komme de fakânsjes tichtby en kinne der no noch punten binnen helle wurde om aanst gerêst op fakânsje te gean. Mar foaral is der wer manmachtig foar it plesier de Fryske Greiden besocht troch keatsers, âlders en leafhawwers.

 

 

12-07-2017 KNKB famkes Takomst Partij yn Easterbierum
2e priis: Jeska Terpstra

 

15-07-2017 KNKB famkes yn Jelsum
A klasse 2e priis: Selma de Boer
B klasse 1e priis: Corrie Kroondijk

 

15-07-2017 KNKB froulju 1e klasse yn Tsjom
1e priis: Tineke Dijkstra

 

15-07-2017 KNKB manlju 1e klasse yn Bitgum
2e priis: Bauke Dijkstra


De auto’s krigen se der helaes net by…

 

16-07-2017 KNKB famkes yn Jellum-Bears
2e priis: Selma de Boer
1e priis herkansing: Roelie en Corrie Kroondijk

 

16-07-2017 KNKB 50+ yn Menaem
A klasse 1e priis: Roel Sijbesma
A klasse 2e priis: Simon Kingma
B klasse 2e priis: Ype Tiemersma

 

16-07-2017 KNKB manlju 1e klasse yn Tsjummearum
2e priis: Bauke Dijkstra

 

 

Fan herte lokwinske allegearre en elts foar takom wieke(in) wer in protte sukses tawinske!