Ferslach jeugdledenpartij 15 july

Foardat eltsenien aanst wer de koffers pakt en op reis gjit yn de grutte fakânsje, koe der nog krekt efkes keatst wurde yn Easterein troch de bêrn. En omdat in soad âlders ek frij wiene, wie it in gesellige drokte op it fjild. Lekker yn it sintsje mei in bakje koffie fan Anny en Tinie, it koe net better… Ek ús oare frijwilligers wer tige tank foar jim help, grutte klasse! De útslaggen koene sa nei de pers tastjoerd wurde;

 
 
 
 
Kabouters
 
1e priis
Tiemen Santema
Fenne Sijbesma
 
2e priis
Sybrecht Overal
Jildou Jellema
Marrit van der Weij
 
3e priis
Bauke Jan Dijkstra
Berber Sijbesma
 
 
 
 
Welpen
 
1e priis
Jorn Hiemstra
Tjitske Joustra
 
2e priis
Brecht Stegenga
Theunis Ynema
 
3e priis
Sibrand Stremler
Sander Velzen
Merijn de Groot
 
 
 
 
Pupillen
 
1e priis
Liset Sijbesma
Senay Sixma
 
2e priis
Niels Hiemstra
Nyka Ottens 
Berend Santema
 
 
 
 
Pupillen / skoaljeugd / jonges&famkes
 
1e priis
Arjen Stremler
Redmer Stegenga
Thijs Janssen
 
2e priis
Jelmer Brouwer
Siebo Boersma
Tiemen de Groot