Keatskes wike 19

In nij wiekein, nije kânsen, mei krânsen!

Brecht Stegenga sneon yn de finale tsjin Fianne Dijkstra by de federaasje yn Boazum. In moaie krâns en in moaie twadde priis.

By de juniorenparty sneon yn Menaam behelle Roelie Kroondijk de 1e priis en Corrie Kroondijk de twadde priis.

Snein kaam Sipke Hiemstra mei in moaie twadde priis thús by de manlju 50+ yn Hilversum.

Roelie Kroondijk wûn mei har maten de 3de priis yn Oentsjerk.