Keatskes wike 20

Sneon Roelie Kroondijk wer yn de prizen!

In krâns by de dames junioren yn de Hommerts

 

By de federaasje party in Hartwerd wûn Geertje van der Weide de krâns troch yn in spannende finale mei alles

oan ‘e hang te winnen fan Brecht Stegenga.