Keatskes wike 19

sneon 6 maaie: haadklasse froulje yn Frentsjer. 

1ste omloop tsjin Sint Anne: 5-2 6-6 winst
2de omloop tsjin Boalsert 5-2 6-2 winst
Heale finale tsjin Makkum 5-2 6-6 winst. Yn dizze wedstriid falt Roelie út mei in ankelblessure, Sietske falt yn.
Finale tsjin Húzum 0-5 6-2. Helaas, mar in moaie twadde priis.

   

snein 7 maaie

Jelke behellet yn moaie 1e priis by de ferliezersronde by de KNKB welpen jonges yn Weidum.

De earste krâns is foar Geartsje van der Weide yn Eksmoarra!!

Corrie Kroondijk en har maten de 2de priis by de t.i.l. by de haadklasse yn Goenga.