Ferslach jeugd-ledenpartij yn Wommels 12-05-2023

Freed in slagge jeugdwedstryd hân yn gearwurking mei Keatsferiening Wommels. Foar Easterein wienen de welpen, pupillen, skoaljeugd en jonges/famkes útnoege. Hjirûnder de priiswinners. Lokwinske allegear!

 

Welpen
1ste priis Tymen Bults en Lisa Hoogstra
2de priis Tymen Stenekes en Elle Flisijn
3de priis Redmer Politiek en Veerle Peeters
4de priis Ids van Wijngaarden en Anne Rispens

Pupillen
1ste priis Evy Wijnia en Tryntsje de Jong
2de priis Rutmer Jellema en Fenne Sijbesma

Skoaljeugd
1ste priis Elisah de Boer en Zenn Hoitinga
2de priis Brecht Stegenga en Inez de Jong
3de priis Sietse Jellema en Lieke Delfsma