Keatskes wike 21

Ek dizze wike wer krânsen en oare prizen!

  

Bij de federaasje wedstriid in Tirns ha Theunis Ynema, Sander Velzen en Liset Sijbesma de krânse wûn.
Fianne Dijkstra behelle in moaie twadde priis

Bij de juniorenkompetisje ha Jeske Terpstra en Roelie Kroondijk de krânse wûn.

 

Brecht Stegenga in moaie 1e priis yn de ferliezersronde yn Bolsward.

Lokwinkse allehjer!