Keatskes wike 20

toansdei 18 maaie, himmelveartsdei 

Sipke Hiemstra en Roel Sijbesma yn 3de priis by de 50+

freed 19 maaie

Jarno van der Weij de krâns yn Tirns, federaasje skoaljongens

Jelke Sijbesma by de federaasje yn Tirns, welpen jongens, de 1ste priis yn de herkansingsronde

In dubbeslach foar de family Kroondijk! Roelie en Corrie beide de krâns by de damesjunioren yn Makkum! In moaie foto!

sneon 19 maaie

Jelke noch in priis, no de 3de by de jonges B-Klasse by de KNKB yn Reard

Ek noch in priis foar Corrie en Roelie. Corrie de twadde, Roelie de krânse by de haadklasse t.i.l. yn Berltsum.