Skoalkeatsen

Woansdei 24 maaie ha Femke, Fenne en Marrit mei dien mei it skoalkeatsen yn Folgeare. De regiowedstriid.
Hjir binne se twadde wurden! In knappe, moaie prestaasje!

Nije wike de finales yn Frentsjer! Sukses alfêst!!