Keatskes wike 22

Nije wike, nije kânsen

De wike begûn mei Sanne Frouk Dijkstra (1e priis yn de ferliezers) en Brecht Stegenga (de krânse) by de federaasje yn Goënga. Super!

By de KNKB wedstriid yn Drylst behelle Liset Sijbesma in moaie twadde priis!

Brecht wer yn de krâns! Super! Yn Kimswerd!

Roelie Kroondijk de 1e priis bij de dames eerste klas d.e.l. yn Harns.