Keatskes wike 21

Wat in tropyske temperatueren hawwe we yn Fryslân. Hooplik bliuwt der noch wol wat oer foar de simmer… Mar dat de leden fan Easterein goed dije by de sinne docht wol bliken. Der binne in protte prizen wûn ôfrune wike!

 

 

 

25 maaie Reahûs federaasje jeugd t.i.l.

Brecht Stegenga wint de krânse.

brecht 25 05

 

 

27 maaie Skingen-Slappeterp KNKB 50+ t.i.l.

Sipke Hiemstra wint de krânse, Tjeerd Dijkstra pakt de 3e priis en Roel Sijbesma de 1e yn de herkânsingsronde.

sipke 27 05

tjeerd 27 05

roel 27 05

 

 

27 maaie Hearrefean KNKB froulju 1e klas f.f.

Sietske Okkema en Baukje Terpstra winne de 3e priis.

 

 

27 maaie Deinum KNKB famkes ofdieling

Foar Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Corrie Kroondijk de hage! Sy winne yn de finale fan Wommels mei 5-2 6-2.

By de opstappers en t.i.l. wint Nynke Paauw de 3e priis.

famkes 27 05

nynke 27 05

 

 

27 maaie Dronryp Belgie – Nederlân

Dirk-Yde Sjaarda hie in ynternasjonale keatswedstriid mei Belgen út Sirault. Dirk-Yde keatste mei yn it Fryske spul en wûn de krânse met Alle-Jan Anema en Renaud út Belgie.

dy 27 05

 

 

Foar takom wike alle keatsers wer in protte sukses tawinske!