Keatskes wike 22

Ek ôfrûne wykein wienen der wer in oantal Eastereiners om útens dy mei prizen nei hús ta gienen. Hjirby wer de wyklikse keatsupdate.

Sneon 2 juny – Manlju 50+ t.i.l.
Hjir wie der in 3e priis foar Sipke Hiemstra. Bewiismateriaal yn de foarm fan in foto ha we (helaas) net.

Sneon 2 juny – Famkes t.i.l.
De famylje Kroondijk kin der wer in krâns byskriuwe. Yn de finale mocht Roelie (1e priis) it mei har partoer opnimme tsjin Corrie (2e priis) en har maten. 

Roelie 1

Corrie 1

Sneon 2 juny – Froulju haadklasse t.i.l.
In moaie 2e priis wie der foar Tineke Dijkstra mei har maten Anouk Tolsma (Dronryp) en Marrit Zeinstra (Grins).

Tineke 1

Oant takom wike!