Keatskes wike 22

HIMELFEARTSWIEKEIN / JUBILEUMWIKEIN

 

 

Tongersdei 30 maaie:

Manlju ôfdieling yn Tzummarum. Jan Schurer, Dirk-Yde Sjaarda en Bauke Dijkstra winne de 4e priis.

 

 

Sneon 1 juny:

Manlju 50+ t.i.l. yn Gytsjerk. Jelle de Boer wint de 2e priis.

Famkes A klasse t.i.l. yn Reduzum. Corrie en Roelie Kroondijk winne de 2e priis.

Froulju haadklasse f.f. yn Reduzum. Tineke Dijkstra wint de 3e priis.

Manlju 1e klasse f.f. yn Bitgum. Bauke Dijkstra wint de 2e priis.

 

 

 

Snein 2 juny:

Famkes ôfdieling yn Stiens. Corrie Kroondijk, Roelie Kroondijk en Nynke Paauw winne de 3e priis.

Froulju haadklasse f.f. yn Kimswerd. Imke v/d Leest wint de krânse, Tineke Dijkstra wint de 2e priis.

Pupillen famkes t.i.l. yn Ingelum. Brecht Stegenga wint de krânse.

 

 

Alle priiswinners fan herte lokwinske!