Utslagen pearkekeatsen 09-06-2019

 

Sa as gebrûklik op 1e Pinksterdei it tradysjonele pearkekeatsen. Der waard  yn 3 klassen keatst. Hjirûnder kin jim de útslagen fine.

 

A klasse
1e priis: Sybren Poelsma en Sietske Okkema
2e priis: Robert Sijbesma en Wiepkje Hiemstra

 

B klasse
1e priis: Bote Jellema en Anouk van Berkum
2e priis: Harm Auke Dijkstra en Tineke Kamstra
1e priis ferl.: Tymen Dijkstra en Dian Dijkstra

 

C klasse
1e priis: Tom Couperus en Talitha Dijkstra
2e priis: Stefan van der Velde en Jacqueline Buma
1e priis ferl.: Mebius de Boer en Petra Jellema

 

Tank oan ús stipersgroep foar it mei mooglik meitsjen fan dizze partij!