Keatskes wike 22

Ek dizze wike wer in tal oan prizen! Hjirûnder wer in oersicht.

Freed 2 juny: federaasje yn Folgeare 

Family Sijbesma yn de prizen: Jelke de twadde priis en Sven de earste priis yn de herkansingsronde.

Ek yn Folsgeare: in twadde priis by de welpen foar Elin Stoffelsma

 

snein 4 juny: KNKB 50+ 

Sipke, Jan en Tjerk in 2de priis B-klasse             Jelle, Bertus en Pieter in 1e priis yn de herk.     Peter mei Age en ? de 1e priis yn de herkansing
Alle mannen yn de B-klasse.