Ferslach jeugd-ledenpartij 10-06-2023

In sammenlike ledenpartij foar sawol de jeugdleden as de senioaren. In moai konsept mei elkoar op it fjild! Yn poultsjes koenen alle jeugdleden likefolle kearen keatsen en dan mar ofwachtsje wa’t de measte punten hat. Dat sit soms ticht by elkoar… Mar foar dizze earste ledenpartij is der lokkich foar eltsenien een priis!

 

Kabouters:

1e priis: Harmen Joustra, Benthe Stoffelsma en Gerrit Jellema

2e priis: Stijn Kuiper en Hielke Tuinstra

3e priis: Meike Overwijk en Wout Dijkstra

4e priis: Sven Sijbesma, Folkert Joustra en Djurre Faber

 

Welpen:

1e priis: Elin Stoffelsma

2e priis: Hieke Jellema

3e priis: Iris Bosgra

4e priis: Lotte Kuiper

 

Pupillen:

1e priis: Femke Paauw en Tryntsje de Jong

2e priis: Jelke Sijbesma en Berber Sijbesma

3e priis: Fenne Sijbesma en Bauke Jan Dijkstra

4e priis: Marrit v/d Weij en Sanne Frouk Dijkstra