Ferslach KNKB manlju 2e klasse f.f. 04-06-2023

In slagge en flotte dei mei mooglik makke troch de keatsers, karmasters, frijwilligers en fanatieke blokjerinners!

 

 

Priiswinners:

1e priis

Bauke Triemstra, René de Haan en Willem Heeringa

 

2e priis

Jari Visser (ynfaller fan Rutmer v/d Meer), Verry v/d Meer en Lennard Feenstra (ynfaller fan Yannick Hielkema)

 

3e priis

Gerrit Dijkstra, Jelmer Torensma en Rutger Torensma