Keatskes wike 24, 25, 26

sneon 17 juni:

Corrie by de earste klas yn Itens de krânse by de t.i.l.

 

sneon 24 juni: 

Jeska, Corrie en Roelie in moaie twadde priis op it NK dames yn de haadstêd Nederlân.

 

Roel Sijbesma de krânse by de 50+ yn Pingjum.

 

snein 2 juli: 

Bauke en sin maten in tredde priis op de haadklasse yn Harns