Flyer Eastereiner Keatswykein

7, 8 en 9 july is it wer safier! Set it yn de aginda, want dan is ús Eastereiner Keatswykein! Freed in aktiviteit foar de jongerein, sneon de Jong-Feinte partij en snein de Okkemapartij! Komt allen, jim binne alle 3 dagen wolkom!