Keatskes wike 26

Sneon wie de Jong Famme Partij yn Mantgum. Foar Easterein keatsten Roelie en Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Sy wûnen de earste omloop fan Jirnsum. Spitigernôch ferlearen sy de 2e omloop mei alles oan de hang fan Goaiingea.

 

Yn Frjentsjer keatsten de 50+ mannen. Anco Elgersma waard 2e yn de A klasse, Roel Sijbesma 2e yn de B klasse.