Keatskes wike 29

Alwer in simmerske wike. Wat sille de fjilden droech wêze, de krammen sjitte út de grûn en dûke op de bal jout fuortendaliks branderige skaafplakken. De keatsers hawwe harren broek, shirt en sokken fêst hielendal ‘yn it fel’ sitten troch de sinne. Mar we klaaie net! It smyt noch altyd útslagen op yn ús útslagen-app! Sjoch hjirûnder wa der yn it earste wykein fan de skoalfakânsje in priis wûn hawwe.

 

 

 

Ferwert, froulju 1e klasse f.f. 

In rûntsje foar Easterein, it binne hjir allegear priiswinners!

1e priis foar Martine Tiemersma

2e priis foar Jeska Terpstra

3e priis foar Sietske Okkema en Imke v/d Leest

2e ferl. foar Baukje Terpstra

 

martine 21 07

jeska 21 07

 baukje 21 07

 

 

Heerenveen, famkes t.i.l.

2e priis foar Corrie Kroondijk

3e priis foar Nynke Paauw en Roelie Kroondijk

 

 nynke roelie corrie 21 07

 

 

St. Nicolaasga, 50+ t.i.l. A klasse

3e priis foar Ype Tiemersma

 

ype 21 07

 

 

Wjelsryp, manlju 1e klasse f.f.

1e priis foar Bauke Dijkstra en Jelte Pieter Dijkstra

 

bauke 21 07

bauke 22 07

 

Sy belibje in topwykein, want winne de oare deis yn Wommels op de 1e klasse wer de krânse!

 

 

Huizum, froulju haadklasse f.f.

2e priis foar Tineke Dijkstra

 

tineke 22 07

 

 

Lokwinske allegearre! Wy sille ús no klearmeitsje foar de Jong-Feintepartij en sjoche nije wike wer wat ús leden op de fjilden dien hawwe. Sukses!