Keatskes wike 31

freed 11 augustus 

Roelie de twadde priis by de dames junioren yn Holwerd

Gjin foto mar wol in priis! De twadde priis nei in spannende stân fan 5-5 6-6 by de federaasje yn Snits.

 

freed 12 augustus 

Elin de twadde priis by de federaasje yn Lollum.

 

snein 13 augustus 

Tjeerd de krânse yn Boalsert by de A-klasse 50+

Roelie, Corrie en Jennie de krânse by de dames earste klasse VF yn Kimswerd.

 

 

Tom de krânse op Skylge.                                    Hendrik de twadde priis op Skylge.