Keatskes wike 32

Fanút ús fakânsjeadres yn in waarm Kroaasje hjirby wer de wyklikse keatsupdate fan de prestaasjes fan de Eastereiners om útens op de keatsfjilden. It wie ek it wykein wêrby de pleatsing foar de froulju’s PC op it spul stie. Der steane 4 leden fan keatsferiening Easterein op it fjild fan Weidum: Tineke Dijkstra, Martine Tiemersma, Sietske Okkema en debutante Jeska Terpstra.

Snein 12 augustus – Manlju 50+ t.i.l. A-klasse
Yn Boalsert wie der in moaie krâns foar Sipke Hiemstra mei syn maten Sjoerd Nauta (Heerenveen), en Piet Zondervan (Jorwert).

Manlju 50 2018 08 12 Sipke Hiemstra

Snein 12 augustus – Froulju haadklasse f.f.
Yn Harns wie der in tredde priis foar Martine Tiemersma. Sy starte de dei mei Roelie Kroondijk (ynfallen foar Marije van der Meer), mar yn de earste omloop moast sy har ferfange litte troch Corrie. Ek sy helle it ein fan de earste omloop net. Tegearre mei Annelien Broersma wûn Martine dochs hiel knap de earste omloop tsjin in partoer fan Nynke Sijbrandij op 5-5 6-6. Yn de striid om de tredde priis waard wûn fan it partoer fan Tineke Dijkstra.

Lokwinske allegearre!