Keatskes wike 33

Tineke Dijkstra wint de generale foar de Froulju’s PC.

Op deselde wedstriid wint Imke van der Leest in 3e priis.

 

Corrie Kroondijk wint bij de famkes frije formaasje de 1e priis in de ferliezersronde.

 

Roel Sijbesma wint de kranse yn de A-klasse 50+.

Jan Vellinga wint yn’e B-klasse de 2e priis.

 

Roelie Kroondijk wint de 2e priis op de frije formaasje earste klasse.

 

 

In moai wiekein foar us keatsende leden. Lokwinske allehjer.