Keatskes wike 33

freed 18 augustus

Corrie Kroondijk de twadde priis by de junioren yn Wommels.

 

sneon 19 augustus: 50+ yn Boazum

                       

Sipke Hiemstra de earste priis              Roel Sijbesma de earste priis by de herkansing