Ferslach nachtkeatsen jeugd 25-08-2023

Normaliter is it nachtkeatsen in partij opzich. Mar dit jier waard it kombinearre mei it keatskamp en dus wienen de bêrn fan Wommels ek oanwêzich. In fjild fol minsken ûnder de skijnwerpers! De jeugd wie al hyper fan it kamp en dêr goaide dizze spannende wedstriid noch in ekstra skepke boppe op. Want keatse yn it donker jout dochs altiid wat ekstra spanning mei sich mei…

 

Nei 3 omlopen mei ferskillende maten wienen dit de priiswinners.

Kabouters:

 

Welpen:

 

Pupillen:

 

 

Nei de tiid noch in lytse disko en sa koenen de bêrn en begelieding harren bêd nei ôfrin wol fine…