KF Easterein leukste sportferiening!

Bêste leden, dorpsgenoaten, keatsleafhawwers en oaren,

Keatsferiening is nominearre foar de ferkiezing fan “de Leukste Sportvereniging”.

Oante mei 11 oktober 2015 kin der Keatsferiening Easterein stimt wurde. 

Fansels wolle wy graach de earetitel ‘Leukste Sportvereniging van de gemeente Littenseradiel winne!

Bring derom NO JO stim út op (klik op it plaatsje!)

600 120 stemopons

 

Je kinne mei jo stim sels ek moaie prizen winne, lykas as in tablet, wellnessdagen ensafuorthinne!

Stem dus NO op Keatsferieing Easterein via www.leukstesportvereniging.nl !

Alfêst tige tank foar jo stem en stipe!

 

Bestjoer Keatsferiening Easterein