KFE: keatsen en follybal

Yn de simmer keatse de froulju en yn de winter is it fuotbal of folleybal of hokker sport dan ek.

 

De keatsende follybalsters yn Easterein by Covos dogge it goed dit seizoen. Yn de kompetysje steane se al in skoft boppeoan en se binne ek noch aktyf yn de beker. Se sitte sels by de lêste acht!!

 

 

 


 

No sneon 22 febrewaris om 17:00 spylje de froulju tsjin VVSA ú Vollenhove

foar in plak yn de heale finale fan de beker!

 

Plak: Sporthal De Greidhoeke yn Easterein

 

Is efkes sjen wat dizze keatsende folleybalsters kinne, kom sjen en stypje har!

 


 

 

2013-2014 CovosD1

 

Op de foto dames 1 fan CoVos mei  fan lofts nei rjochts Judy Bergsma, Sietske Merkus, Martine Tiemersma, Vera de Vries, coach Meinte Bergstra, Annie Hofstee, Nellie Rijpma, Tineke Dijkstra, Jelien Pompstra en Anke Marije Pompstra. Op de foto mist Femke Hijlkema.

Mear ynformaasje op covos.nl en www.volleybal.nl