KFE: Neijiersgearkomste 2013

Grutte opkomst op de neijiersgearkomste!

 

It bestjoer hie sa’n 50 leden op besite en in part dêrfan wie de jongerein dy’t fannjejûn hulidige waard.

It wie fansels moai foar it bestjoer dat noch altyd út seis bestjoerders bestiet en dit seizoen it sûnder foarsitter dwaan moasten, mar lokkich wol mei in âld-ponghâlder efter de skermen.

Lokkich koe by de bestjoersferkiezing bekind makke wurde dan der in nij bestjoerslid by kaam is!

20131113 KFE NJ KM-B201-0032 

(Foto: http://www.kaatshistorie.nl)

De hear Skelte Anema, ús wol bekend fan v.v. SDS mar fansels ek fan it keatsen. Sa stie dizze jongeman alris yn de finale fan it Nederlânsk Kampioenskip foar jonges yn Bitgum. Hy wûn foar Mantgum de 2e priis mei Bouwe de Bruin en Bonne van der Wal. (Hy stiet yn de midden…)

20131113 KFE NJ KM-B201-0033 

 

(Foto: http://www.kaatshistorie.nl)

Easterein wie doe ek fan de partij. Dizze foto wolle we jimme net ûnthâlde, want dêr stiet de ‘foarsitter’ fan justerjûn, Marten Faber op! Hy wûn mei Tjipke Klaas Okkema en Hessel Stegenga de 3e priis

 


 

In Kroon op it seizoen foar dizze beide jonge froulju! Se ha dit seizoen goed oan de Dijk timmere en dêrmei waarden hja foar it earst yn de skiednis fan keatsferiening Easterein net IEN mar TWA keazen ta Keats(t)er(s) fan it jier 2013!

20131113 KFE NJ 01 

Lokwinske Corrie en Roelie!

 


De skoalfamkes Selma de Boer, Julie Paauw en Mirjam Punter hienen ek in primeur! Hja wûnen yn 2013 as earste fan basisskoalle de Foareker de Provinsjale Skoalkampioenskippen yn Ljouweert!

20131113 KFE NJ 02

It bestjoer sette de froulju op dizze jûn ek efkes yn it sintsje. Lokwinske froulju!

Miskien witte jimme noch dat de froulju mei de krânse om yn de optocht fan de doarspfeesten foarop gienen!

 

 


Jelte Pieter Dijkstra wûn op de fiifde woansdei fan july yn Frjentsjer in 3e priis op de PC mei syn maten Herman Sprik fan Wytmarsum en Sjoerd de Jong fan St Anne

 

20131113 KFE NJ 03

Hy krige fan it bestjoer in moai oantinken yn de foarm fan in foto op canvas

 

 


 

Letter mear oer de gearkomste ….