Kinst dy opjaan foar de seal- en/as fjildtrainingen!

Wy organisearje ek dit seizoen wer seal- en fjildtrainingen.

 

Trainingen seal:   

woansdei 4 april o/m woansdei 25 april 2018      (4 kear)

 

Trainingen fjild:     

woansdei 9 maaie o/m woansdei 4 july 2018      (8 kear + reservejûn)

tongersdei 3 maaie o/m tongersdei 5 july 2018   (8 kear + reservejûn)

 

 

Kosten hiele pakket (seal- en fjildtraining)   € 25,00                     

Kosten allinnich sealtraining                          € 12,50

Kosten allinnich fjildtraining                           € 17,50           

 

 

Opjefte kin hjir oant snein 11 maart 2018!