Koeke-aksje

Ynkoarten giet ús jierlikse Molkwarder koeke-aksje wer los!

 

Dit jier is dat fan moandei 26 maart o/m woansdei 28 maart 2018.

We ha fansels wer entûsjaste frijwilligers nedich om mei te helpen mei de ferkeap. De erfaring leart dat foaral de earste 2 jûnen belangryk binne. Hoe mear minsken at dan helpe kinne, hoe earder at de koeken ferkocht binne!

Past it net? Dan kinne jimme dochs noch helpe troch gebrûk te meitsjen fan de bestellist (op te freegjen fia sekretariaat@kfeasterein.nl). Jimme kollega’s/wurkjouwer(s) wolle fêst wol in pear lekkere koeken keapje.

Jim kinne jim oanmelde om mei te helpen oant 19 maart troch te mailen nei algemien@kfeasterein.nl.

Graach oanjaan hokker dagen at jimme helpe kinne: moandei, tiisdei en efentueel woansdei fanôf 17.45 oere.

Ut namme fan KF Easterein alfêst tige tank foar jimme reaksje!