KNKB: Eastereinder froulju!

Snein 12 maaie yn Penjum is der in wedstriid Haadklasse Froulju frije formaasje en in wedstriid 1e klasse Froulju frije formaasje! Op de beide listen steane mar leafst 10 froulju fan Easterein!

 

 

Yn de haadklasse mei 8 partoeren steane 3 froulju fan Easterein op de list:

Marije Hiemstra en Imke van der Leest keatse mei Bianca vd Veen

Martine Tiemersma keatst mei Ilse Noorman en Margriet Bakker

 

 

Yn de 1e klasse haadklasse mei 11 partoeren steane 7 froulju fan Easterein op de list:

Gerry Edou Mollema en Gabriële Bouma keatse mei Sigrid de Jong

Sietske Okkema en Jelien Pompstra keatse mei Anke Winkel

Tineke Dijkstra keatst mei Judy Bergsma en Marije v.d. Meer

Lysbet Bakker, Marijke Johanna de Boer en Hester vd Meer

 

 

Ek bysûnder is dat der yn de 1e klase wer ris in knappe list is fan 11 partoeren! En dan te betinken dat der noch in soad froulju misse. En ALLE froulju ha wat te sykjen op de keatsfjilden! Want as se keatse wolle dan moatte se mei iepen earmen ûntfongen wurde!

 

Super hear froulju!

 

Zie ook het artikel op de KNKB-site:

Steunpunt training dames van start gegaan in Easterein

20130507 SteunpuntDamesEasterein

Easterein goed fertsjintwurdige …

Wenplak 1e Klasse Haadklasse Totaal
EASTEREIN 7 3 10
FRANEKER 2 3 5
WOMMELS 2 1 3
GRONINGEN 1 2 3
BITGUMMOLE 1 2 3
DEARSUM   2 2
MINNERTSGA 2   2
BERLTSUM   2 2
BOLSWARD 1 1 2
ST ANNAPAROCHIE 1 1 2
DEINUM 2   2
GROU 2   2
HALLUM 2   2
WOLSUM 1   1
SNEEK   1 1
REDUZUM   1 1
EASTERLITTENS 1   1
WERGEA   1 1
HIJUM 1   1
BLAUWHUIS 1   1
HOLWERD 1   1
BUITENPOST 1   1
LEEUWARDEN   1 1
STIENS 1   1
MANTGUM   1 1
WIUWERT 1   1
MENAAM 1   1
DRONRYP   1 1
EE   1 1
PEINS 1   1
Eindtotaal 33 24 57