KNKB: ferskaat nijs

KNKB-logo

Gesprekken wer geande mei FB Oranjewoud

De gesprekken mei FB Oranjewoud oangeande it stypjen fan de KNKB binne wer geande.

Sjoch by Overleg FB Oranjewoud & KNKB

 

 


Kursus foar klupskiedsrjochters

 

Der is in twadaagse krusus foar klupskiedsrjochters.

Sjoch by  Binnenkort start de cursus voor clubscheidsrechters

It is op 7 en 11 april!

 

 

 


Algemiene Gearkomste KNKB

 

Op tongersdei 3 april 2014 is de Algemiene ledegearkomste fan de KNKB.

As it goed is dan wurdt K.F. Easterein dêr al fertsjintwurdige troch de nije foarsitter fan ús feriening