KNKB: Partoeren froulju

By de partoerenpresentatie yn Frjentsjer wie de groepsfoto fan alle frouljuspartoeren net moai slagge. Op inisjatyf fan Henk Hempenius (fotograaf en ferslachjouwer fan it frouljuskeatsen) is der yn Penjum in nije prachtige foto makke fan de froulju! Der binne totaal 19 partoeren en is prachtig!

 

Oan jimme de fraach hokker froulju fan Easterein komme! Mail de nammen en posysje op de foto nei mailto:webbehear@kfeasterein.nl!!

TIP: it binne der 10 froulju!

 

(klik op de foto foar in grutter eksimplaar)

20130512 Groepsfoto-DamesHoofdklas-en-DamesEersteklas Web