Kompetysjekeatsen senioaren

Wy ha besluten om de opjeftetermyn foar it kompetysjekeatsen te ferlingjen nei tongersdeis 17.00 oere.

Foar de trainings bliuwt it tiisdeis 20.00 oere.

 

Opjaan foar it kompetysjekeatsen en/of training fynt plak fia ús nije WhatsApp-groep (KF opjefte-@pp). Sa kinne we de trainings goed tariede en alfêst in yndieling meitsje fan de partoeren foar it kompetysjekeatsen foar in flot ferrin.

Sist noch net yn dizze groepsapp, klik dan op dizze link (fia mobile tillefoan of WhatsApp Web) of stjoer in email nei Wilma fia sekretariaat@kfeasterein.nl.

 

Oant takom wike!