Kursus Frysk skriuwen

Begjin takom jier sil der op inisjatyf fan de keatsferiening  in kursus ‘Frysk skriuwen’ jûn wurde yn Easterein fia AFUK.

 

 

Dizze kursus is geskikt foar wa’t it Frysk al ferstean en lêze kin en no ék it Frysk skriuwen ûnder de knibbel krije wol.

 

• Tal lessen: 10
• Kursusjild: €110,00, ynklusyf kursusboeken
• Wannear: jannewaris-maart 2018
• Elts wike op woansdei fan 19.30 oere oant 21.30 oere
• Lokaasje: Skoalleseize

 

At der minsken binne dy’t hjir oan meidwaan wolle, dan graach foar 15 novimber opjaan by Wilma Sjaarda fia sekretariaat@kfeasterein.nl.