Langeberg Dutch Open Wallball

Takom wykein (11 en 12 novimber) is it Langeberg Dutch Open Wallball yn Frjentsjer.

 

Dit is in ynternasjonaal Wallball toernoai mei ferskillende leeftiids- en nivoklassen.

 

Elts is fan herte wolkom op 11 en 12 novimber yn sporthal De Trije yn Frjentsjer. De oanfang op beide dagen is 9.00 oere.