Ledengearkomst 6 maart 2019

Woansdei 6 maart hie KF Easterein harren jierfergadering foar leden.

Hichtepunten wienen u.o. it jierferslach 2018, presintaasje nije webside en update Kening op Sokken.

Tidens de jierfergadering waard der ôfskied nommen fan haadbestjoerslid Mattie Dijkstra.

 

2019 ofskied mattie

En ek fan kommisjeleden Robert Sijbesma, Fetsje Terpstra en Anny Sjaarda waard ôfskied nommen. Anco Elgersma wie net oanwêzich.

2019 ofskied kommisje