Mailproblemen Opjefte

Achte leden,

 

We ûnderfine wat problemen by it mailen mei de mailadressen fan de keatsferiening.

Sa kinne we net antwurdzje nei mailadressen die .hotmail as .live yn it adres ha.

By de opjefte besiket Jikke jimme wol berjocht te dwaan mei in befestiging foar de opjefte foar tongersdei 17 maaie.

 

As jimme noch neat heart ha dan kinne jimme Jikke belje.

ALLINNICH tusken 19.00 – 20.00 oere op moandei 14 maaie en tiisdei 15 maaie op nûmer 06-14406123