Marco Hoekstra: nije direkteur KNKB

Us lid Marco Hoekstra fan Easterein sil fanôf 1 jannewaris de funksje fan direkteur fan de KNKB oernimme fan Geert Faber die’t dan mei pensjoen giet.

 

 

 

Marco hat as keatser ferskate prizen wûn, mei as hichtepunt in twadde priis mei Bert Dijkstra en Feite de Haan op de Freulepartij yn 1993.

 

We wolle him yn syn nije funksje in protte sukses tawinskje!