Nijs fan de PR kommisje

De gearstalling fan de PR kommisje giet feroarjen.

 

Martine Tiemersma hat har sûnt koart oansletten by de PR kommisje. Sy nimt de taak fan Jetske oer as skriuwer. Omdat Anke Marije ynkoarten stopt binnen de kommisje nimt Jetske har taken oer as redaksje Jong-Feinte Partij.

 

Ek Wilma giet de PR kommisje ferlitten. We bin noch op syk nei in nije foarsitter. At immen belangstelling foar dizze funksje hat dan heare we dat graach! It is in tige gesellige kommisje :-)!

 

De nije gearstalling: