One Wall projekt

 

 

Op snein 24 maart organisearret de Projektgroep One Wall fan de KNKB in  twatal muorrekeatsactiviteiten yn de Greidhoeke yn Easterein:

 

Fan 12.00 oan’t 13.30 oere:

Ynrin-oere Muorrekeatsen. Elts dy’t sin hat om  in baltsje te slaan is dan wolkom. Begjinner of betûft? Jong of âld? Lid  as gjin lid? Makket neat út! Oanmelde mei, mar sa binnenrinne mei ek.

Mear  ynfo: http://www.facebook.com/events/329360683842843/

 

 

Fan 13.30 oan’t 16.00 oere:

Toernoai foar senioren (17 jier en âlder) Man  as frou? Ryp of grien? Elts is fan herte wolkom! Der wurdt safolle mooglik  yndield op sterkte.

Opjefte kin fia http://www.facebook.com/events/155291984628500/

 

 

Mear ynfo oer it muorrekeatsen is te finen op www.muorrekeatsen.nl
Foar mear toernoaien en aktiviteiten: sjoch op  http://www.facebook.com/OneWallHandball/events

 

2013 OneWall-projekt