OneWall útslach

Corrie Kroondijk hat foar it dûbeltoernoai fan ot OneWall of WallBall, stelt mei Fiera de Vries fan Seisbierrum

Yn Menaam op 21 novimber wûnen hja it toernoai dêr!

Binne der mear keatsers/keatsters dy nei OneWall-wedstriden of toernoaien gean, lit it ús witte.

En skriuw in moai ferslach oer de wedstriid!

20151128MenaamOneWall

De foto is net sa skerp, mar de wedstriid wol!