Opjefte fjildtrainingen 2019

De opjeftetermyn foar de fjildtrainingen stiet op it stuit iepen!

Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer de trainers, trainingstiden en -data. Ek fine jim dêr it digitale opjefteformulier foar dizze trainingen.

Opjaan kin oant moandei 6 maaie.

At der fragen of opmerkings binne oer de fjildtrainingen, dan kinne jim kontakt opnimme mei Jan Schurer fia training@kfeasterein.nl.